Door de website te bezoeken en/of de op of via de website aangeboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met de disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van producten en diensten prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel wij grote zorgvuldigheid in acht nemen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik maken van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen zij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van geboden informatie. 


INFORMATIE WEBSITE...

Wij behouden ons alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de website of de shop aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande uitdrukkelijke achteraf aantoonbare schriftelijke toestemming van ons of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor persoonlijk gebruik.


WIJZIGINGEN WEBSITE & WEBSHOP...

Wij behouden ons het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de teksten van deze disclaimer, ten allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Wij kunnen niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Iedere niet relevante aansprakelijkheid t.a.v. juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website wijzen wij van de hand.


LEVERING ARTIKELEN...

Wij streven ernaar om bestelde producten binnen enkele dagen op het door u opgegeven adres per pakketbezorging te leveren. Het kan zijn dat een besteld product niet op voorraad is. Wij melden u dit vanuit onze klantservice gerichtheid zo snel als mogelijk tijdens of net na uw verrichtte bestelling.


PRIJZEN WEBSITE & WEBSHOP...

Op deze website en webshop genoemde prijzen zijn onderhevig aan jaarlijkse indexering en in euro exclusief B.T.W.


TOEPASSELIJK RECHT...

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.