RI&E VERPLICHT ..?


De RI&E is sinds 1 januari 1994 voor werkgevers verplicht. Het houden van een RI&E is een taak van de binnen uw onderneming of organisatie aangewezen medewerker die zich bezighoudt met veiligheid en gezondheid werkomstandigheden op de werkvloer. In bedrijven met een gering aantal medewerkers is dit vaak de eigenaar of personeelsfunctionaris. In bedrijven met een groot aantal medewerkers is of zijn (een) of meerdere medewerkers aangesteld voor het opstellen, beheren en controleren van de Kwaliteit, Arbo en Milieu richtlijnen. Het opstellen en uitvoeren van de RI&E is één van de wettelijke taken van de preventie medewerker(s). Deze KAM medewerker dient zich op de hoogte te brengen van regelgevingen en veiligheidsmiddelen (bijv. BHV, EHBO, brand, enz.) in gebouwen en bedrijfsvoertuigen* (VCA*). Handig voor snelle alarmering bij een calamiteit is het 112-instructie bord. Behalve het houden van een RI&E is het bij ons door inhouse expertise ook mogelijk om een ICT-RI&E van uw computerruimte te maken om te zorgen dat deze ruimte toekomstbestendig blijft.RI&E WERKPLEK

Met de RI&E voldoet u als werkgever aan de wettelijke verplichting en voorkomt mogelijke boetes Vanuit de RI&E is ook voordeel te behalen. Zo worden verborgen gevaren op de werkplek ondervangen en kan in bepaalde gevallen een kosten besparing door lager verzuim, minder ongevallen en hogere productiviteit worden bereikt. In de RI&E wordt vastgelegd welke gezondheid en veiligheid risico's de werkzaamheden op de werkplek met zich meebrengen. Er wordt een schatting gemaakt van hoe groot de kans op een bepaald risico is die periodiek wordt geëvalueerd. Bij de RI&E hoort een plan van aanpak (PvA) waarin wordt beschreven welke maatregelen u neemt om de risico’s zo veel mogelijk tegen te gaan. Volgens de Arbowet moet iedere organisatie een schriftelijke RI&E en een daarop gebaseerd plan van aanpak (PvA) maken. Zorg dat u de veiligheid op de werkplek goed voor elkaar heeft. Wij bieden in onze webshop een totaalassortiment aan brand blusapparaten, veiligheid-pictogrammen, oogspoelmiddel, verbandkoffers en nog veel meer bedrijfsveiligheidsartikelen.


RI&E NIET EENMALIG

De RI&E is niet eenmalig. Deze moet periodiek worden gecontroleerd waarbij het RI&E rapport dient te worden herzien en bij gewerkt. Als er iets binnen uw bedrijf of organisatie verandert door verhuizing, verbouwing of uitbreiding van dienstverlening of productie dan moet u de RI&E voor dit deel van het stappenplan opnieuw uitvoeren. Heeft u in uw bedrijf, instelling of andere organisatie reeds een AED, BHV-materialen, EHBO-artikelen en voldoende juiste brandblusmiddelen dan is dit essentieel om in uw Risico-Inventarisatie en Evaluatie te benoemen. Net als medewerkers die de BHV-cursus gevolgd hebben. Bedrijfsveiligheid pictogram bordjes dienen de afmeting van 20x20cm te hebben zodat u voldoet aan de voorschriften van de RI&E.


CONTACTFORMULIER